Personal tools
Views

Volby ČR v zahraničí


From Wiki

Revision as of 18:44, 30 August 2021 by David (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

 • Hlasy voličů ze zahraničí budou připsány tomu kraji, který byl vylosován Státní volební komisí.
  • Volby 2010: Jihočeskému kraji

Postup

Hodláte-li se účastnit voleb na Velvyslanectví ČR, máte dvě možnosti jak postupovat:


Zápis do seznamu voličů

 • Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším Velvyslanectvím. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:
  • originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • doklad o bydlišti v zahraničí
 • Žádost musí být doručena nebo předána Velvyslanectví nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.
 • POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stáléhoseznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat místní Velvyslanectví o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám dají potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.


Voličský průkaz

 • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.
 • O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem voliče a doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 • Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.


Jste-li už registrováni v seznamu voličů a chcete volit jinde

Vyškrtnutí ze seznamu voličů

 • Jste-li veden/a v seznamu voličů daného Velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.
 • Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.
 • O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.


Voličský průkaz

 • Jste-li veden/a v seznamu voličů na Velvyslanectví a hodláte volit mimo území daného Velvyslanectví, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.
 • Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (13.5.2010), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.


Průběh hlasování

 • Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou
 • Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem
 • Pokud budete hlasovat s voličským průkazem, jste povinen tento průkaz ve volební místnosti odevzdat


 • Bližší informace a formuláře ke stažení naleznete na internetových Velvyslanectví v sekci Konzulární a vízové oddělení.
 • S případnými dotazy se prosím obracejte na konzulární úsek Velvyslanectví ČR dané země.


Termíny voleb

 • 28.-29.5.2010
  • Zápis do seznamu voličů do 18.4.2010


Dokumenty


Toolbox